Coachings Methodiek

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
De theorieën waarop Gusto® is gebaseerd.

Werkwijze Gusto®.
Gusto® hanteert in de coachingsdialoog verschillende coachingstechnieken, zoals cognitief herstructureren, positief labelen, modellen, mindmappen. In de Gusto®-coaching ligt de nadruk op de krachten en mogelijkheden. Er worden diverse theoretische stromingen toegepast in de coaching. Op maat wordt de kracht van de verschillende vormen gebruikt, zoals uit de oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, waaronder RET (rationeel emotieve therapie) en competentiemodel, Jungiaanse therapie, spirituele therapie, antroposofie, TA (transactionele transanalyse), NLP (neurolinquistisch programmeren), cliëntgerichte therapie, contextuele therapie, Roos van Leary, mindfulness, bio-energetica en lichaamsgerichte psychotherapie en ook psychosynthese en de humanistische psychologie.

Uit de Oplossingsgerichte Therapie haalt Gusto® de kracht van het richten op de mogelijkheden, in plaats van te zoeken naar de oorzaak van een probleem. Men heeft de oplossing al in zich.

In Gusto® wordt het uitgangspunt van de Cognitieve Gedragstherapie onderstreept
dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor men de dingen ziet. Deze therapie richt zich op het ombuigen van 'disfunctionele' gedachten en leert om gebeurtenissen anders te interpreteren. Er ontstaat een objectiever zicht op de eigen gevoelens en waarnemingen, waardoor negatieve gevoelens kunnen verdwijnen en het gedrag verandert. In de volgende twee modellen van de Cognitieve Gedragstherapie is er een duidelijke overlap met de werkwijze van Gusto®.
- Rationeel Emotieve Therapie (RET): veronderstelt dat het denken (gedachten, vaste overtuigingen, interpretaties) het gevoel controleert.
- Competentiemodel: richt zich enerzijds op het verminderen van problemen en anderzijds op het bevorderen van de ontwikkeling. De nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden en het versterken van competenties. De verantwoordelijkheid voor het gedrag en de ontwikkeling komt weer bij de persoon zelf te liggen.

Aan een belangrijk uitgangspunt van de analytische psychologie (o.a. Jungiaanse therapie) hecht Gusto® ook veel waarde, namelijk dat ieder mens ernaar streeft die persoon te worden die men werkelijk is en datgene te doen wat men werkelijk wil.

Evenals bij Gusto® is het uitgangspunt van spirituele therapie dat problemen niet gezien worden als lasten, maar als groeimogelijkheden. Niet alle ervaringen zijn verwerkt en geaccepteerd. Hierdoor kan een emotionele lading aanwezig blijven. De werkwijze, overeenkomstig met Gusto®, gaat verder dan de rationele benadering, het brengt de persoon naar lichaamservaringen. Vanuit de afstemming helpt de coach contact te maken met de sturende energie achter de problematiek, en er concrete, bewuste stappen in te nemen. Dit vraagt verantwoordelijkheid te nemen voor het leven.

Gusto® ziet de mens in zijn totaliteit. Deze visie komt terug in de antroposofie. Antroposofie is een weg om door zelfkennis en kennis van de wereld te komen tot bewustwording van het mens-zijn, in vrijheid en vanuit eigen verantwoordelijkheid. De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Vanuit dit totale mensbeeld is de werkwijze gericht op zowel denken, voelen als willen. De mens incarneert, neemt bagage mee en krijgt hier nieuwe kansen op levenslessen.

Vergelijkbaar met de Transactionele Analyse (TA) richt Gusto® zich op de communicatie tussen mensen en de daaronder liggende dynamische drijfveren en patronen. Gekeken wordt naar de onderlinge samenhang van intra- en interpersoonlijke processen en groepsprocessen. TA richt zich daarbij op toenemende autonomie van mensen. De gedragingen, gedachten en gevoelens van een autonoom persoon zijn reacties op de situatie in het hier en nu.

Neurolinquistisch Programmeren (NLP) zet competenties die de mens onbewust toepast in een model. Een van de basisgedachten is dat de lichaamshouding en de gedachten elkaar beïnvloeden. In de communicatietheorie van NLP speelt Rapport een grote rol. Met Rapport wordt het totaal van verbale en nonverbale communicatie tussen mensen bedoeld. Door gebruik te maken van lichaamshouding, stem, en woordkeuze kan men Rapport bewust in zetten. Deze concrete techniek overlapt de werkwijze van Gusto®.

In de Cliëntgerichte Therapie staat de cliënt centraal. Men is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Evenals bij Gusto® wordt hier uitgegaan van wat in het verleden is gebeurd, niet meer veranderd kan worden, maar wel hoe men daar in het heden mee omgaat.

Het basisidee van de Contextuele Therapie is dat de mens op zoek is naar balans, balans in geven en ontvangen. De wisselwerking van geven en ontvangen is een dynamisch proces tussen mensen waardoor een schuld of een tegoed ontstaat, en men in of uit evenwicht raakt. Door dit proces inzichtelijk te maken, begeleidt de Gusto®-coaching het bewustwordingsproces van waar men staat binnen het systeem. Het gevolg is dat men leert proactief te handelen in plaats van te reageren op de (onbewuste) disbalans in relatie tot anderen.

De Roos van Leary gaat uit van actie en reactie. Dit instrument zet Gusto® in om te laten zien welk gedrag door welk gedrag wordt opgeroepen en hoe gedrag te beïnvloeden is.

Door mindfulness te beoefenen wordt het mogelijk de werkelijkheid te aanvaarden en bewust aandacht te geven aan jezelf en alles om je heen. Leven in het moment. Door het bewustworden en loslaten van automatismen en oordelen, is het mogelijk innerlijke kalmte en rust te bereiken. Ook dit uitgangspunt komt aan de orde bij Gusto®-coaching.

Bio-energetica is een therapeutische zienswijze waarin het verband wordt beschreven tussen inperkende lichamelijke en geestelijke sensaties en ervaringen. Doel is om door lichamelijke bewustwording op het geestelijke vlak verlichting van beperkingen te bereiken. Het is een onderdeel van Lichaamsgerichte psychotherapie, dat uitgaat van de samenhang tussen lichaam, gedachten, emoties en gevoelens. In de visie van Gusto®-coaching is deze samenhang terug te vinden.

Psychosynthese richt zich op de integratie (synthese) van verschillende psychische functies met als doel het realiseren van een gezond individu. Deze vorm valt onder de humanistische psychologie, die een positieve blik op de menselijke aard heeft. Het verwerpt het streven naar wetmatigheden en gaat daarentegen uit van theorieën gebaseerd op het bewustzijn en de vrije wil van de mens. Mensen zijn in staat eigen keuzen te maken. Hierdoor wordt gefocust op de gehele unieke mens, in plaats van op bepaalde onderdelen ervan. Deze stroming helpt mensen zichzelf te ontplooien. Er wordt uitgegaan van het idee dat mensen een aangeboren drang hebben tot zelfactualisering; de mens kan verder kijken dan zijn dierlijke instincten en kan zich engageren in creatieve activiteiten die zowel zijn welzijn als die van de maatschappij verbeteren. En ook deze benadering overlapt de werkwijze van Gusto®-coaching.